رئیس مرکز مشاوره از سال 1377 تا1380 و 1390 تا 1394