رئیس مرکز مشاوره از سال 1370 تا 1377 و 1380 تا 1390