مشاوره در زمینه:ازدواج صدیقه اشراقی
تصویر
شنبه ها، دوشنبه هاو چهارشنبه ها 8 تا 12شعبه شماره یک -یکشنبه ها16 تا 19کلینیک تخصصی همراه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره (مرکزی) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور حسام الدین بخشی
سه شنبه ها 8 تا 12شعبه شماره 1- شنبه ها 8 تا 12شعبه شماره 2(ویژه دانشگاهیان)- چهارشنبه ها 8 تا13شعبه شماره 3 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره (مرکزی) و خوابگاه امیر مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور زهرا بیابانی
z_biyabani[at]yahoo.com
خوابگاه گلستان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور وحید بیجاری
خوابگاه ابوذر مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه:ازدواج- مشکلات خانوادگی عبدالباسط بینش
چهارشنبه ها16 تا 19کلینیک تخصصی همراه 05632221634
مرکز مشاوره،درمان و بهداشت
مشاور فاطمه جعفری
خوابگاه صدف مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه: مشکلات خانوادگی- ارتباط بین فردی- ازدواج زهره حسینایی
یکشنبه ها 9 تا 13شعبه شماره یک - دوشنبه ها وچهارشنبه ها16 تا 19کلینیک تخصصی همراه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره (مرکزی) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
روانشناس-مشاور سمانه خزاعی
شنبه ها و یکشنبه ها 8 تا 13شعبه شماره یک -سه شنبه ها 8 تا 12شعبه شماره دو (ویژه دانشگاهیان) 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره - مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
روانشناس-مشاور ام البنین خواجه افضلی
تصویر
چهارشنبه ها 8 تا 13شعبه شماره یک - دوشنبه ها ا 8 تا 12شعبه شماره دو (ویژه دانشگاهیان)-یکشنبه ها 8 تا 13شعبه شماره سه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره - مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه:اختلالات اضطرابی زهرا دانایی
شنبه ها وچهارشنبه ها 16 تا 19کلینیک تخصصی همراه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور فاطمه رحیم آبادی
تصویر
شنبه تا چهارشنبه 8 تا 13 مرکز مشاوره (مرکزی) 05632202301-427
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور حسین رزاقی
تصویر
خوابگاه سرو مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور علی اکبر شریفی
خوابگاه سرو مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه:اختلالات خلقی (افسردگی) احسان شمس آبادی
دوشنبه ها 16 تا 19 کلینیک تخصصی همراه 05632221634
مرکز مشاوره،بهداشت و درمان
مشاور جواد شوقی
خوابگاه ابوذر-سرو مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور الهه شکوری
خوابگاه توحید مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور در زمینه: برنامه ریزی درسی و تحصیلی، وسواس، بیش فعالی مهدیه شیخی پور
تصویر
شنبه ها 8 تا 13 شعبه مرکزی - چهارشنبه ها 8 تا 12 شعبه شماره 2 - یکشنبه ها 16 تا 19 کلینیک تخصصی 05632202066
m.saghabi[at]yahoo.com 05632202519
مرکز مشاوره (مرکزی) و کلینیک تخصصی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه:وسواس سارا صحرانورد
تصویر
یکشنبه ها 16 تا 19کلینیک تخصصی همراه-دوشنبه ها 8 تا 13شعبه شماره سه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره امیرآباد - شعبه 3 مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه:برنامه ریزی درسی و تحصیلی - اختلالات یادگیری لیلا طالب زاده شوشتری
چهارشنبه ها 16 تا 19 کلینیک تخصصی همراه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور فهیمه عباسی
خوابگاه صدف مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور حمیده فولادی
خوابگاه توحید مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور طاهره فیروزی مقدم
دوشنبه ها 8 تا 13شعبه شماره یک 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره - مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور مریم مبرقعی
تصویر
روزهای دوشنبه 8 تا 12مرکز مشاوره (مرکزی) ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۴۲۷
05632202519
مرکز مشاوره (مرکزی) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور مهدی محمدی
خوابگاه ابوذر مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه:اختلالات خلقی- مشکلات ارتباطی و خانوادگی سید محمود موسوی
تصویر
یکشنبه ها و چهارشنبه ها 16 تا 19 کلینیک تخصصی- شنبه ها 8 تا 13شعبه شماره سه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره امیرآباد (شعبه 3) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور فاطمه نادری
خوابگاه گلستان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاوره در زمینه:اوتیسم نجمه نیکو محمدی
دوشنبه هاوچهارشنبه ها 16 تا 19 کلینیک تخصصی همراه 05632202066
05632202519
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان