پذیرش درمانگاه طلعت آسیابان
تصویر
05632202066 05632202301-430
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
پرستار فاطمه زنده دل
تصویر
05632202066 05632202301-430
zendehdelf[at]gmail.com
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول درمانگاه، پزشک معتمد - پزشک عمومی رویا عقیلی
تصویر
05632202066
roaghili[at]yahoo.com 05632202519
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
کارشناس بهداشت و دستیار دندانپزشک مریم علیشاهی
تصویر
05632202066 05632202301-430
maryam.alishahi[at]ymail.com 05632202519
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان