کارشناس شهلا احمدی
05632202066 05632202301-427
ahmadi_sh_2000[at]yahoo.com
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
پذیرش محبوبه الهامیان
05632221634
e.elhamian1988[at]gmail.com 05632202519
شعبه شماره 2 (کلینیک تخصصی) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول پذیرش فهیمه جعفری پور
تصویر
05632202066 05632202301-427
f.jafary106[at]yahoo.com
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
واحد ارتقاء مصطفی حسین پور
تصویر
05632202066 05632202301-427
m.hosseinpour2008[at]gmail.com 05632202519
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
طرح ارتقاء الهام حسین پور
تصویر
05632202066
hosainpoor.planing92[at]gmail.com 05632202519
مرکز مشاوره (مرکزی) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول پذیرش مرضیه دهخدا
تصویر
05632221634
05632202519
شعبه شماره 2 - کلینیک تخصصی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول پذیرش راضیه دهخدا
تصویر
05632202066 05632254041-234
05632202519
مرکز مشاوره امیرآباد - شعبه 3 مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول هماهنگی مرکز و مددکار نصرت رضایی
تصویر
05632202066 05632202301-427
nossratrezaei[at]yahoo.com
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
کارشناس و مشاور- مسئول طرح ارتقاء هادی صمدیه
تصویر
یکشنبه ها و سه شنبه ها 8 تا 13 شعبه شماره یک -مرکز مشاوره (مرکزی) 05632202301-427
hadisamadieh14[at]gmail.com
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول طرح خانه های دانشجویی تکتم قالیبافان
تصویر
05632221634
t.qalibafan[at]outlook.com 05632202519
شعبه شماره 2 - کلینیک تخصصی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مشاور (دانشکده فنی فردوس) محمد متولی
05632202519
دانشکده فنی فردوس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول مرکز و مشاور (دانشکده سرایان) سمیرا مظفری
تصویر
مرکز مشاوره دانشکده سرایان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مدیر داخلی و مشاور الهام مقدم
تصویر
یکشنبه ها 8 تا 12شعبه شماره دو (ویژه دانشگاهیان) 05632221634
moghaddam1933[at]gmail.com 05632202519
شعبه شماره 2 (کلینیک تخصصی) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
طرح ارتقاء-مشاوره محبوبه ملکانه
تصویر
سه شنبه هااز ساعت 8 تا13مرکز مشاوره (سعبه شماره 3) 05632202066
m.malekaneh[at]gmail.com 05632202519
مرکز مشاوره - مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
روان سنجی، کتابخانه، خبرنامه سحر چاجی
تصویر
05632202066
chajisahar[at]gmail.com 05632202519
مرکز مشاوره (مرکزی)، شعبه شماره 2 - کلینیک تخصصی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
طرح ارتقاء هانیه کریم پور
تصویر
05632202066
haniyekarimpoor[at]yahoo.com 05632202519
مرکز مشاوره - مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان