شعبه شماره یک (مرکزی)  ساعات کاری 
 آدرس:  دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت¬آباد، حوزه امور دانشجویی، مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند       ازشنبه تا روز چهارشنبه
 تلفن:   05632202066 ؛ 05632202166  ازساعت 8 الی 15
مسئول:    
پذیرش: فهیمه جعفری پور  
مشاوران: خانم مبرقعی،خانم رحیم آبادی، خانم اشراقی، خانم فیروزی مقدم،خانم شیخی، خانم حسینایی، خانم ملکانه، خانم خزاعی، آقای صمدیه، آقای بخشی  
     
شعبه شماره دو ویژه دانشگاهیان (دانشجویان و کارکنان دانشگاهی) ساعات کاری 
 آدرس: بیرجند، خیابان 17 شهریور، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی       ازشنبه تا روز چهارشنبه
 تلفن:  05632221634  ازساعت 8 الی 15
مسئول:  الهام مقدم  
پذیرش: مرضیه دهخدا، محبوبه الهامیان  
مشاوران: خانم مقدم، خانم خواجه افضلی، خانم خزاعی، خانم شیخی پور، آقای بخشی  
     
کلینیک تخصصی همراه ساعات کاری 
 آدرس: بیرجند، خیابان 17 شهریور، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی       ازشنبه تا روز چهارشنبه
 تلفن:  05632221634  ازساعت 8 الی 15
مسئول: الهام مقدم  
پذیرش: مرضیه دهخدا، محبوبه الهامیان  
مشاوران: 

آقای دکتر سالاری فر، آقای دکتر خورشید زاده ، آقای دکتر یونسی

خانم اشراقی، خانم شیخی، خانم صحرانورد،خانم طالب زاده، خانم دانایی، خانم حسینایی، خانم نیکومحمدی، آقای موسوی نژاد، آقای بینش، آقای شمس آبادی

  
     
شعبه شماره سه ساعات کاری 
 آدرس: دانشکده کشاورزی، پردیس امیرآباد، جنب خوابگاه گلستان       ازشنبه تا روز چهارشنبه
 تلفن:  05632254041 (داخلی 234)  ازساعت 8 الی 15
مسئول:    
پذیرش: راضیه دهخدا  
مشاوران: خانم خواجه افضلی، خانم صحرانورد، خانم ملکانه، آقای موسوی، آقای بخشی  
     
شعبه شماره چهار ساعات کاری 
 آدرس: دانشکده کشاورزی سرایان       ازشنبه تا روز چهارشنبه
 تلفن:  05632880971 (داخلی 122)  ازساعت 8 الی 15
مسئول:    
پذیرش: سمیرا مظفری  
مشاوران: سمیرا مظفری  
     
شعبه شماره پنج ساعات کاری 
 آدرس: دانشکده فنی فردوس       ازشنبه تا روز چهارشنبه
 تلفن:     ازساعت 8 الی 15
مسئول:    
پذیرش: محمد متولی  
مشاوران: محمد متولی