خلاصه فعالیت ها از نگاه تصاویر
هفته سلامت و نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی (ایدز و سوء مصرف مواد)

 

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137