خلاصه فعالیت ها از نگاه تصاویر
هفته سلامت و نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی (ایدز و سوء مصرف مواد)